• Ortodoncja
  Ortodoncja

  opis wad zgryzu

 • Protetyka
  Protetyka

  Opis - tutaj nalezy dodać opis baneu

 • Konkurs
  Konkurs

  Laureaci V edycji konkursu

 • Rejestracja
  Rejestracja

  To kolejny opis do baneru. Do uzupełnienia...

środa, 22 październik 2014 09:06

BIELSZY ODCIEŃ BIELI

Schowek0111

wtorek, 21 październik 2014 07:05

LEK.STOM. MARYLA GRĄDKOWSKA

1-50 skadrowaC1

 

 

 

 

    Lekarz stomatolog
    MARYLA GRĄDKOWSKA

    stomatologia estetyczna,
    stomatologia zachowawcza,

 

 

 

                                            2015-10-9-11 protetyka endodoncja estetyka

2015-10-09 rekonstrukcje estetyczne 2015-10-09 warsztat praktyczny

           Grądkowska Marylka 5-09-20141Grądkowska Marylka 17-18-10-20141

środa, 15 październik 2014 07:07

KONKURS FACEBOOK 15/10-22/10

KONKURS FB22

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do zdobycia szczoteczka soniczna
Philips Sonicare
o wartości 300 zł!

Zasady dostępne są
 regulaminie konkursu na stronie
http://www.bezbolesnie.pl/konkursy-2/regulamin-konkursow.

Aby wygrać szczoteczkę należy:

1. Polubić stronę
    Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed

2. Udostepnić post o konkursie

3. Rozwinąć słowo Multimed. 
    Z poszczególnych liter tego wyrazu
    utworzyć oryginalny i zaskakujący
    tekst.

Bawimy się od dzisiaj do 22/10/2014.

Do dzieła! 

 

środa, 15 październik 2014 06:14

REGULAMIN KONKURSÓW

REGULAMIN KONKURSÓW

ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ MULTIMED

NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed w portalu społecznościowym Facebook, zwane dalej „Konkursami”. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy – autora najoryginalniejszego komentarza, lub odpowiedzi czy czynności określonej w poście konkursowym o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na fan page'u Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed w Zamościu, na portalu społecznościowym Facebook.com, pod adresem internetowym www.facebook.com/bezbolesnie.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

4. Organizatorem Konkursu jest Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed z siedzibą 22-400 Zamość, ul. Śląska 40, NIP 9223046647.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://www.facebook.com/bezbolesnie serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed w serwisie Facebook.com do dnia określonego w opisie postu z konkursem.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed na Facebooku i wykonają czynność określoną w poście konkursowym nawiązujące tematycznie do wydarzenia w związku z którym jest organizowany konkurs, zwany dalej "Odpowiedzią konkursową".

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Multimed Zamość Sp. z o.o.  z siedzibą w 22-400 Zamość, ul. Śląska 40, NIP: 9223046647.

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w okresie trwania Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

etap 1 - zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez wykonanie czynności wskazanych przez organizatora konkursu w poście konkursowym na profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed na Facebooku.

etap 2 - wybór najciekawszej odpowiedzi czy wykonanej czynności (prac) przez Jury i opublikowanie jej na profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed na Facebooku jako komentarz pod postem konkursowym.

3. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszej odpowiedzi konkursowej, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.

4. Aby przystąpić do Konkursu należy:

- polubić profil Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed na Facebooku,
- udostępnić post konkursowy,
- zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed na Facebook  odpowiedź konkursową lub inną czynność określoną w poście konkursowym.
- zapoznać się z Regulaminem Konkursu,

5. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi lub jeśli jest to inna odpowiedź (czynność)  określona w poście konkursowym – tekst nie powinien przekraczać 250 znaków i nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do 2. etapu konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści  komentarzy pod postami konkursowymi.

6. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).

7. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie ciekawej, zaskakującej i oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe lub innej czynności określonej w poście konkursowym.

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w poście konkursowym i jego akceptacja przez moderatorów.

9. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.

10. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

11. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

12. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od terminu zamknięcia konkursu.

13. Imię i nazwisko laureata (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostanie opublikowane w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

14. Laureat konkursu  w przeciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu zobowiązany jest osobiście, telefonicznie lub drogą e-mail skontaktować się z organizatorem konkursu. W celu weryfikacji laureat konkursu zobowiązany jest  udostępnić dane osobowe:

a) imię i nazwisko

b) data urodzenia

c) adres zamieszkania 

d) pesel

15. Uczestnik traci prawo do nagrody w sytuacji braku możliwości nawiązania kontaktu.

16. Nagroda w konkursie nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 

 

IV. NAGRODY

 

Nagrody przewidziane w konkursach, za każdym razem są określane w poście konkursowym.

  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie danych wymienionych w postaci imienia i nazwiska we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.bezbolesnie.pl oraz www.facebook.com/bezbolesnie przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.bezbolesnie.pl w dziale Konkursy. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

seniorzy"Szkoła zdrowego uśmiechu Multimed dla seniorów" gościła tym razem w licznym gronie seniorów z Zamojskiego Uniwersytetu III wieku działającego pod naukowym patronatem WSZiA w Zamościu. Spotkanie miało miejsce 4 maja 2015 r. o godzinie 11.00. i zostało przeprowadzone przez lekarza stomatologa Małgorzatę Górską. Przedstawiliśmy prezentację multimedialną na temat możliwości uzupełnień braków zębowych, poprawy i estetyki uśmiechu oraz higieny uzupełnień protetycznych. 

 

sen326 marca 2015 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. Peowiaków odbyło się spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek”. Gościem spotkania była lekarz stomatolog Małgorzata Górska, której główną pasją jest stomatologia estetyczna i protetyka. Podczas spotkania przedstawiono interdyscyplinarne podejcie do stomatologii które zdaniem lek. stom. Małgorzaty Górskiej jest połączeniem najnowszych technik w stomatologii i pozwala z sukcesem realizować plan leczenia. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

 

akcja senior 03.02

Dnia 3 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie w gronie seniorów z Klubu Seniora „ Złoty Wiek” przy Spółdzielni Mieszkaniowej Zamoyskiego. Spotkanie zostało przeprowadzone przez lekarza stomatologa Małgorzatę Górską. Jak dbać o protezę i dlaczego higiena jamy ustnej jest ważna w każdym wieku? Na te i na inne pytania seniorzy uzyskali odpowiedzi w ramach akcji "Szkoła zdrowego uśmiechu Multimed".

 

 

 

seni 3

Zainteresowanych profilaktyką stomatologiczną nie brakowało–frekwencja dopisała. Kilkadziesiąt uczestników, ciekawa prelekcja multimedialna, tak w skrócie można podsumować pierwsze spotkanie w cyklu „Szkoła zdrowego uśmiechu Multimed dla seniorów” które miało miejsce 22 października 2014 r. w jednym z zamojskich klubów seniora. To na razie pierwsze tego typu spotkanie. Podczas miłego spotkania lekarz stomatolog Małgorzata Górska odpowiadała na pytania słuchaczy związane z tematyką funkcjonalności i estetyką uśmiechu.

środa, 24 wrzesień 2014 09:13

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Bezpieczny Przedszkolak to ten, który zna zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, zasady chodzenia po chodniku, to ktoś kto zna zasady zachowania się na skrzyżowaniu.

Akcja „Bezpieczny Przedszkolak” skierowana została do zamojskich przedszkoli w ramach przedsięwzięcia prewencyjnego. Głównym celem powyższego działania było promowanie bezpieczeństwa i uczenie dzieci właściwych zachowań w razie zagrożenia.

Zakres tematyczny prelekcji prowadzonych w zamojskich przedszkolach w ramach przedsięwzięcia prewencyjnego realizowanego pod hasłem „Bezpieczny Przedszkolak":

1. Poruszanie się po drodze

2. Przebywanie w pobliżu dróg i parkingów samochodowych

3. Znaki drogowe

4. Bezpieczeństwo podczas zabaw

5. Wycieczki i spacery

Wsparcia merytorycznego udzieliła nam Komenda Miejska Policji w Zamościu.

Inspiracją do tego typu akcji był widok w jednym z krajów Unii Europejskiej, gdzie grupy przedszkolaków ubrane w kamizelki odblaskowe spacerowały bezpiecznie po ulicach. To skłoniło nas do tego, aby wprowadzić podobny standard w naszym mieście.

Zorganizowana grupa dzieci wychodząc poza teren przedszkola, ubiera kamizelki dzięki którym dzieci stają się bardziej widoczne np. przy przechodzeniu przez ulicę czy przy zabawach na świeżym powietrzu.

 

Strona 3 z 10