fbpx
FOTO-KONKURS

Selfie z Uśmiechem

Uwaga ! Uwaga ! Ogłaszamy KONKURS „SELFIE Z UŚMIECHEM”
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, który przypada na dzień 20 marca Centrum
Stomatologii Estetycznej MULTIMED ogłasza KONKURS!!! Zapraszamy do zabawy !!!
Uwolnij Swój uśmiech, wykonaj SELFIE !!! , umieść je w komentarzu pod postem konkursowym,
polub nasz fanpage, udostępnij post na swoim profilu, zdobądź głosy przyjaciół i graj o wspaniałe
nagrody !!!
I miejsce – Seysso Professional – Szczoteczka Soniczna
II miejsce – kompleksowy pakiet profilaktyczny ( scaling, piaskowanie, lakierowanie )
III miejsce – Feelo Anticaries Jump – Szczoteczka Soniczna
Startujemy dnia 20 marca o godzinie 10:00.
Śledź nasz fanpage wyniki konkursu ogłosimy 25 marca
Uśmiechnij się i Zapraszamy do zabawy !!!
Kliknij i zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem Konkursu

Regulamin konkursu „ SELFIE Z UŚMIECHEM „

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „SELFIE Z USMIECHEM” organizowanym na profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed portalu społecznościowego Facebook w dniach od 20.03.2021 r. do 26.03.2021.

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności konkursu.

Organizatorem konkursu jest  Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed ul. Śląska 40, 22-400 Zamość. Czynności związane z obsługą techniczną konkursu prowadzi Organizator.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

  1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

  2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnym, grami, który wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. 2009 ,201,1540 z późn. zm. )

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, pełnoletnie, które posiadają konto na portalu Facebook z wyłączeniem pracowników Organizatora, i ich rodzin.

Przedmioty niezbędne do wykonania zadania konkursowego uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

Przedmiotem konkursu jest autorskie zdjęcie przedstawiające Uczestnika konkursu.

§ 3

Zasady uczestnictwa

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia konkursowego w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Zdjęciu na fanpage’u https://www.facebook.com/bezbolesnie. W przypadku, gdy na Zdjęciu został utrwalony wizerunek innych niż Użytkownik osób, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku także tych osób. Użytkownik oświadcza, że posiada zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na Zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.

Zadanie konkursowe będzie polegało na:

1. Wykonaniu zdjęcia „selfie z uśmiechem”

2. Polubieniu oficjalnego fanpage’u https://www.facebook.com/bezbolesnie.

3. Udostępnienie posta konkursowego Organizatora konkursu, na swoim profilu Facebook.

4.Umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem o tytule „SELFIE Z UŚMIECHEM” na fanpage’u https://www.facebook.com/bezbolesnie. Możliwość umieszczania zdjęć od dnia 20.03.2021 od godziny 10:00 do dnia 22.03.2021 do godziny 24:00.

5. Zebranie największej liczby kliknięć „lubię to” pod swoim zdjęciem/ komentarzem do dnia 24.03.2021 do godziny 24.00. Każdy uczestnik konkursu , może swoimi sposobami zachęcać do oddawania komentarzy pod swoim zdjęciem/ komentarzem.

6. O wynikach konkursu poinformujemy w oddzielnym poście pod tytułem „ Ogłoszenie wyników Fotokonkursu SELFIE Z UŚMIECHEM „ na fanpage’u https://www.facebook.com/bezbolesnie dnia 26.03.2021 do godziny 24:00.

§ 4 Nagroda

Fundatorem nagrody jest Organizator. Prawa do nagród Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie. 

W konkursie przyznane zostaną trzy nagrodzone miejsca z oznaczeniem na :

Nagroda miejsce I – SEYSSO Professional – Profesjonalna Szczoteczka Soniczna o wartości 410,00 zł.

Nagroda miejsce II – pakiet profilaktyczny ( piaskowanie, scaling, lakierowanie ) o wartości 380,00 zł

Nagroda miejsce III – Feelo Anticaries Jump – Szczoteczka soniczna o wartości 104,00 zł

W przypadku, gdy zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od nagrody Zwycięzca, sam pokryje zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego.  

Nagroda konkursową, Uczestnik może odebrać osobiście ( po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru z Organizatorem konkursu) lub wybrać formę przekazania nagrody poprzez wysyłkę drogą pocztową.Uczestnik zostanie poproszony o podanie adresu poprzez prywatną wiadomość na portalu społecznościowym.

§ 5

Dane osobowe

1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:

a) Przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania,  wydania i odbioru Nagród,

b) Opublikowanie imienia i nazwiska, nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego, jak również zdjęć nadesłanych w konkursie przez Uczestnika jako Zwycięzcy na profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed na Facebooku.

2. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.

3. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Nagród.

4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą nie wydania Nagrody.

5. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

6. Koordynatorem konkursu ze strony Organizatora jest kierownik biura Agnieszka Wolska Tel. 798 427 916

callnow(84) 63 963 30