fbpx

Regulamin konkursu „SELFIE smile”:

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „SELFIE smile” organizowanym na profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed portalu społecznościowego Facebook w dniu 16.03.2024 r.

Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności konkursu.

Organizatorem konkursu jest  Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed ul. Śląska 40, 22-400 Zamość. Czynności związane z obsługą techniczną konkursu prowadzi Organizator.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, pełnoletnie, biorące udział w evencie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej,  które posiadają konto na portalu Facebook z wyłączeniem pracowników Organizatora, i ich rodzin.

Przedmioty niezbędne do wykonania zadania konkursowego uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

Przedmiotem konkursu jest autorskie zdjęcie przedstawiające Uczestnika eventu z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej odbywającego się 16.03.2024 w G.H. Twierdza w Zamościu.

§ 3 Zasady uczestnictwa

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia konkursowego w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Zdjęciu na fanpage’u https://www.facebook.com/bezbolesnie. W przypadku, gdy na Zdjęciu został utrwalony wizerunek innych niż Użytkownik osób, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku także tych osób. Użytkownik oświadcza, że posiada zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na Zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.

Zadanie konkursowe będzie polegało na:

1. Wykonaniu zdjęcia „selfie” z uśmiechem na pierwszym planie podczas eventu z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dnia 16.03.2024 w godzinach 10.00-18.00.

2. Polubienie oficjalnego fanpage’u https://www.facebook.com/bezbolesnie.

3.Umieszczeniu zdjęcia w komentarzu pod postem o tytule SELFIE smile na fanpage’u https://www.facebook.com/bezbolesnie dnia 16.03.2024do godziny 24.00.

4. Zebraniu największej liczby kliknięć „lubię to” pod swoim komentarzem/zdjęciem do dnia 19.03.2024 do godziny 24.00.

O wynikach konkursu poinformujemy w komentarzu pod postem o tytule SELFIE smile na fanpage’u https://www.facebook.com/bezbolesnie dnia 22.03.2024 do godziny 24.00.

§ 4 Nagroda

Fundatorem nagrody jest Organizator. Prawa do nagród Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie. 

Nagrodą w konkursie jest SEYSSO sonic Toothbrus Oxygen Range – Profesjonalna Szczoteczka Soniczna o wartości 398,00 zł.

W przypadku, gdy zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od nagrody Zwycięzca, sam pokryje zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego.  

Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy drogą pocztową. Uczestnik zostanie poproszony o podanie adresu poprzez prywatną wiadomość na portalu społecznościowym.

§ 5 Dane osobowe

Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania,  wydania i odbioru Nagród,

b.opublikowanie imienia i nazwiska, nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego, jak również zdjęć nadesłanych w konkursie przez Uczestnika jako Zwycięzcy na profilu Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed na Facebooku.

2. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.

3. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Nagród.

4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą nie wydania Nagrody.

5. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

callnow(84) 63 963 30